PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. UAB „Recito“ įmonės kodas 305208905, buveinės adresas Taikos pr. 141, LT-51132 Kaunas (toliau tekste dar vadinamas – Pardavėju) yra Internetinės parduotuvės www.domusinn.com valdytojas. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų tvarkymo pricipus ir taisykles, Pardavėjo internetinės parduotuvės svetainėje  www.domusinn.com (toliau – svetainė ar internetinė parduotuvė).

1.2 Pardavėjas įsipareigoja saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis šia Privatumo politika, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

1.3. Pardavėjas taiko tinkamas technines ir organizacines priemones užtikrinančias asmens duomenų tvarkymo saugumą ir duomenų tvarkymo atitiktį taikomiems įstatymams ir skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo.

2. Sąvokos.

2.1. Duomenų valdytojas (Pardavėjas) - UAB “Recito“, įmonės kodas 305208905, buveinės adresas Taikos pr. 141, LT-51132 Kaunas, PVM mokėtojo kodas LT100012511712, tel. +37061070404, el. paštas domusinnshop@gmail.com, kuri duomenų subjekto asmens duomenis tvarko Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

2.2. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip vardas ir pavardė, elektroniniu paštu, interneto identifikatoriumi (IP adresu) bei kitais duomenimis ir požymiais.

2.3. Duomenų subjektas (dar vadinama - Pirkėju) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

2.4. Slapukai (angl. cookie) – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Dėl to svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart apsilankant svetainėje. 

3. Pardavėjo renkami bei tvarkomi asmens duomenys.

3.1. Pardavėjas renka ir tvarko šiuos duomenų subjektų asmens duomenis:

 • vardą, pavardę, amžių, prekių pristatymo/gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitos numerį, internetinio protokolo (IP) adresą, įsigytos prekės apmokėjimo būdą, prekių užsakymo istoriją; socialinių tinklų www.facebook.com. www.instagram.com paskyros vardus;
 • duomenis, kurie susiję su registracija svetainėje siūlomų prekių įsigijimui – informacija apie sutikimą arba nesutikimą gauti pasiūlymus (kas laikytina sutikimu arba nesutikimu dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais taikytinų teisės aktų prasme) bei susijusius įrašus;
 • duomenis apie naudojimąsi svetaine – duomenis, surinktus naudojant slapukus, susijusius su naršymu internete, informaciją apie sutikimą ar nesutikimą naudoti slapukus ir pan.;

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai.

4.1. Pardavėjas naudoja Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisėtus reikalavimus. Todėl Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėto intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • sutarčių su Pirkėjais sudarymo, vykdymo ir administravimo tikslu;
 • elektroninės prekybos Pardavėjo internetinės parduotuvės svetainėje www.domusinn.com vykdymo tikslu;
 • konkursų, akcijų organizavimo ir vykdymo tikslu;
 • duomenų subjektų sutikimu - tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
 • kokybės įvertinimo, tobulinimo tikslu;
 • siekiant įvykdyti teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c punktas), įskaitant: sąskaitų faktūrų ir apskaitos dokumentų pateikimą ir saugojimą, pretenzijų nagrinėjimą, duomenų pateikimą valstybės institucijoms, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus;
 • asmens duomenų tvarkymas socialinių tinklų paskyrose. Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose: 

          facebook – Domusinn;

          instagram – domusinnofficiel.

5. Asmens duomenų saugojimo terminai.

5.1. Pardavėjo tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie: 

 • duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi sutarčių sudarymo, vykdymo ir administravimo tikslu, yra saugomi 10 (dešimt) metų skaičiuojant nuo sutarties įvykdymo momento.
 • duomenų subjekto asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Pardavėjo internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio duomenų subjekto pasinaudojimo Pardavėjo internetine parduotuve;
 • duomenų subjekto asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio duomenų subjekto sudalyvavimo Pardavėjo organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime;
 • duomenų subjekto asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo duomenų subjekto sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos;
 • duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c punktas), įskaitant: sąskaitų faktūrų ir apskaitos dokumentų pateikimą ir saugojimą, pretenzijų nagrinėjimą, duomenų pateikimą valstybės institucijoms, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus – yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo atitinkamų veiksmų atlikimo pabaigos.
 • duomenų subjekto asmens duomenys, tvarkomi kokybės įvertinimo, tobulinimo tikslu, yra saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų asmens duomenų gavimo dienos.

6. Asmenų, kurių duomenys tvarkomi teisės.

6.1. Kiekvienas duomenų subjektas, kurio asmens duomenis tvarko Pardavėjas, turi teisę:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • teisę prašyti suteikti daugiau informacijos;
 • teisę prašyti ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus;
 • teisę prašyti ištrinti asmens duomenis;
 • teisę prašyti riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti;
 • teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją;
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatytais atvejais ir tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis;
 • pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

6.2. Duomenų subjekto teisės (išskyrus teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai) įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą UAB „Recito“, elektroniniu paštu domusinnshop@gmail.com.

7. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims.

7.1. Pardavėjas neketina perduoti Jūsų (kaip duomenų subjekto) asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

7.2. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymą aukščiau nurodytais tikslais, asmens duomenys gali būti pateikiami valstybės įstaigoms ir institucijoms, taip pat pagal sutartis, žemiau nurodytiems gavėjams:

 • sutarčių su Pirkėjais vykdymo procese dalyvaujantiems subjektams, įskaitant prekių gabenimo, mokėjimo paslaugų, elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo užtikrinimą;
 • rinkodaros, marketingo paslaugas teikiantiems subjektams, reklamos agentūroms;
 • Pardavėjo IT specialistams, svetainės turinio valdymo įrankius arba svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas teikiantiems subjektams;
 • Pardavėjo konsultavimo ar audito paslaugas teikiantiems subjektams;
 • „Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“, todėl ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų duomenų;

7.3. Kiekvienu atveju duomenų gavėjams Pardavėjas suteikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti.

8. Slapukai.

8.1.  Slapukai tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote.

8.2. Jeigu duomenų subjektas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti slapukai, turi paspausti „Sutinku dėl slapukų naudojimo“, o jeigu nesutinka, jog slapukai būtų įrašyti, duomenų subjektas turi paspausti „Nesutinku dėl slapukų naudojimo“. 

8.3. Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti duomenų subjekto interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. 

8.4. Jeigu duomenų subjektas sutiko, jog slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą galinį įrenginį, duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, paspausdamas nuorodą „Atšaukti slapukų naudojimą“ arba pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti.

9. Privatumo politikos pakeitimai.

9.1. Pardavėjas gali keisti šią Privatumo politiką, kad ji tinkamai atspindėtų kaip tvarkomi asmens duomenys. Pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo interneto svetainėje dienos.

Product added to compare.